GÓI TRẢI NGHIỆM

Đặt quảng cáo vị trí thường trên Đất Vàng Việt Nam

GÓI VƯỢT TRỘI

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 1 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang
Quay tour VR 360 độ BĐS thực tế *
Nhân viên dịch vụ khách hàng phục vụ riêng

GÓI HIỆU QUẢ

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 2 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

1. Quảng cáo căn hộ

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

1. Quảng cáo căn hộ

Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP 1

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

* chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của Đất Vàng Việt Nam

Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng

1. Quảng cáo căn hộ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP2

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

GÓI TRẢI NGHIỆM

Đặt quảng cáo vị trí thường trên Đất Vàng Việt Nam

GÓI VƯỢT TRỘI

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 1 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang
Quay tour VR 360 độ BĐS thực tế *
Tổ chức mở bán căn hộ online **
Nhân viên dịch vụ khách hàng phục vụ riêng

GÓI HIỆU QUẢ

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 2 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

1. Quảng cáo căn hộ

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

1. Quảng cáo căn hộ

Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP 1

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

* chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của Đất Vàng Việt Nam

** chỉ áp dụng cho gói hỗ trợ vượt trội 1 tháng

Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng

1. Quảng cáo căn hộ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP2

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

GÓI TRẢI NGHIỆM

Đặt quảng cáo vị trí thường trên Đất Vàng Việt Nam

GÓI VƯỢT TRỘI

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 1 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang
Quay tour VR 360 độ BĐS thực tế *
Nhân viên dịch vụ khách hàng phục vụ riêng

GÓI HIỆU QUẢ

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 2 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

1. Quảng cáo căn hộ

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

1. Quảng cáo căn hộ

Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP 1

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

* chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của Đất Vàng Việt Nam

Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng

1. Quảng cáo căn hộ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP2

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

GÓI TRẢI NGHIỆM

Đặt quảng cáo vị trí thường trên Đất Vàng Việt Nam

GÓI VƯỢT TRỘI

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 1 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang
Quay tour VR 360 độ BĐS thực tế *
Tổ chức mở bán căn hộ online **
Nhân viên dịch vụ khách hàng phục vụ riêng

GÓI HIỆU QUẢ

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 2 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

1. Quảng cáo căn hộ

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

1. Quảng cáo căn hộ

Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP 1

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

* chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của Đất Vàng Việt Nam

** chỉ áp dụng cho gói hỗ trợ vượt trội 1 tháng

Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng

1. Quảng cáo căn hộ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP2

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

GÓI TRẢI NGHIỆM

Đặt quảng cáo vị trí thường trên Đất Vàng Việt Nam

1. Quảng cáo căn hộ

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

GÓI HIỆU QUẢ

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 2 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

1. Quảng cáo căn hộ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP2

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

GÓI VƯỢT TRỘI

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 1 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang
Quay tour VR 360 độ BĐS thực tế *
Nhân viên dịch vụ khách hàng phục vụ riêng

1. Quảng cáo căn hộ

Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP 1

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

* chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của Đất Vàng Việt Nam

Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng

GÓI TRẢI NGHIỆM

Đặt quảng cáo vị trí thường trên Đất Vàng Việt Nam

1. Quảng cáo căn hộ

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

GÓI HIỆU QUẢ

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 2 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

1. Quảng cáo căn hộ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP2

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 15 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

GÓI VƯỢT TRỘI

Khuyến mại: tặng 80% giá trị gói tin

Đặt quảng cáo vị trí nổi bật Top 1 trên Đất Vàng Việt Nam
Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang
Quay tour VR 360 độ BĐS thực tế *
Tổ chức mở bán căn hộ online **
Nhân viên dịch vụ khách hàng phục vụ riêng

1. Quảng cáo căn hộ

Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ

Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà

Đăng tin quảng cáo trên Đất Vàng Việt Nam: Vị trí TOP 1

Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 30 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua

Xác thực khách mua có quan tâm thực

Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực

Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng

Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng

Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc

* chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của Đất Vàng Việt Nam

** chỉ áp dụng cho gói hỗ trợ vượt trội 1 tháng

Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng Hotline chăm sóc khách hàng

Tại Sao nên chọn Đất Vàng Việt Nam?

Đăng Ký Để Nhận Tư Vấn Ngay

Đăng Ký Để Nhận Tư Vấn Ngay

Đăng Ký Để Nhận Tư Vấn Ngay