Tính năng

DVGIS Survey

Quản lý biểu mẫu thu thập dữ liệu bằng di động

 • Thiết kế biểu mẫu thu thập.
 • Quản lý thư viện biểu mẫu thu thập.
 • Quản lý lớp bản đồ nền (Google, Open Street Map,…)
 • Hiển thị dữ liệu thu thập
 • Tìm kiếm, truy vấn dữ liệu thu thập
 • Cập nhật dữ liệu thu thập theo biểu mẫu
 • Theo dõi hoạt động thu thập dữ liệu
 • Phân quyền thu thập dữ liệu theo biểu mẫu.
 • Xuất/nhập dữ liệu theo biểu mẫu: Excel, CSV, Shapefile, GeoJSON
 • Đồng bộ dữ liệu của biểu mẫu thu thập với lớp bản đồ DVGis Editor

DVGIS Survey

Thu thập dữ liệu theo biểu mẫu bằng di động

 • Nhập dữ liệu theo biểu mẫu thu thập tại hiện trường bằng ứng dụng di động trên Android hoặc iOS.
 • Thu thập vị trí bằng định vị GPS hoặc định vị thủ công trên bản đồ nền.
 • Hiệu chỉnh vị trí thu thập trên bản đồ nền.
 • Hiển thị dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.
 • Cập nhật dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.
 • Tìm kiếm tra cứu thông tin trên biểu mẫu thu thập.
 • Chế độ hoạt động Online/Offline.

Tính năng

DVGIS Survey

Quản lý biểu mẫu thu thập dữ liệu bằng di động

 • Thiết kế biểu mẫu thu thập.
 • Quản lý thư viện biểu mẫu thu thập.
 • Quản lý lớp bản đồ nền (Google, Open Street Map,…)
 • Hiển thị dữ liệu thu thập
 • Tìm kiếm, truy vấn dữ liệu thu thập
 • Cập nhật dữ liệu thu thập theo biểu mẫu
 • Theo dõi hoạt động thu thập dữ liệu
 • Phân quyền thu thập dữ liệu theo biểu mẫu.
 • Xuất/nhập dữ liệu theo biểu mẫu: Excel, CSV, Shapefile, GeoJSON
 • Đồng bộ dữ liệu của biểu mẫu thu thập với lớp bản đồ DVGis Editor
Dịch vụ GIS SERVEY

DVGIS Survey

Thu thập dữ liệu theo biểu mẫu bằng di động

 • Nhập dữ liệu theo biểu mẫu thu thập tại hiện trường bằng ứng dụng di động trên Android hoặc iOS.
 • Thu thập vị trí bằng định vị GPS hoặc định vị thủ công trên bản đồ nền.
 • Hiệu chỉnh vị trí thu thập trên bản đồ nền.
 • Hiển thị dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.
 • Cập nhật dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.
 • Tìm kiếm tra cứu thông tin trên biểu mẫu thu thập.
 • Chế độ hoạt động Online/Offline.

Tính năng

DVGIS Survey

Quản lý biểu mẫu thu thập dữ liệu bằng di động

 • Thiết kế biểu mẫu thu thập.
 • Quản lý thư viện biểu mẫu thu thập.
 • Quản lý lớp bản đồ nền (Google, Open Street Map, …)
 • Hiển thị dữ liệu thu thập
 • Tìm kiếm, truy vấn dữ liệu thu thập
 • Cập nhật dữ liệu thu thập theo biểu mẫu
 • Theo dõi hoạt động thu thập dữ liệu
 • Phân quyền thu thập dữ liệu theo biểu mẫu.
 • Xuất/nhập dữ liệu theo biểu mẫu: Excel, CSV, Shapefile, GeoJSON
 • Đồng bộ dữ liệu của biểu mẫu thu thập với lớp bản đồ DVGis Editor
Dịch vụ GIS SERVEY

DVGIS Survey

Thu thập dữ liệu theo biểu mẫu bằng di động

 • Nhập dữ liệu theo biểu mẫu thu thập tại hiện trường bằng ứng dụng di động trên Android hoặc iOS.
 • Thu thập vị trí bằng định vị GPS hoặc định vị thủ công trên bản đồ nền.
 • Hiệu chỉnh vị trí thu thập trên bản đồ nền.
 • Hiển thị dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.
 • Cập nhật dữ liệu theo biểu mẫu thu thập.
 • Tìm kiếm tra cứu thông tin trên biểu mẫu thu thập.
 • Chế độ hoạt động Online/Offline.