Tính năng

DVGIS Server

Cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

Cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tile (Mapbox Vector Tiles), Esri’s open API

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ QGIS

Plugin DVGis Publisher for QGIS cho phép xuất bản bản đồ QGIS Desktop thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ ArcMap

Extension DVGis Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ DVGis Editor

Xuất bản bản đồ DVGis Editor thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ XYZ Tiles từ dữ liệu ảnh (raster) và dữ liệu Pre-Tiled Cache

Hỗ trợ xuất bản dịch vụ bản đồ theo chuẩn XYZ Tiles từ ảnh các định dạng ảnh: GeoTIFF, JPG,… từ thư mục ArcGIS Cache, tệp MBTiles, thư mục XYZ Tiles,…

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

MapProxy

Trung gian cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu từ các GIS/Map Server khác: ArcGIS Server, GeoServer,…với khả năng cache bản đồ và kiểm soát truy cập dịch vụ.

DVGIS Server

DVGIS Server SDKs

– Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ DVGis Server và các GIS/Map Server khác

– Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Kiểm soát truy cập dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

Xác thực truy cập dịch vụ theo Token Key. Kiểm soát truy cập theo từng dịch vụ, theo domain, theo IP, theo thời hạn, theo hạn mức (quota). Theo dõi lưu lượng (request), tình trạng sử dụng đến từng dịch vụ.

DVGIS Server

Hỗ trợ nhiều định dạng và chuẩn phổ biến

Hỗ trợ các định dạng dữ liệu không gian: KML, GeoJSON, Shapefile, File Geodatabase, GML, MBTiles, GeoTIFF, CSV, Excel,…

Hỗ trợ các chuẩn dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu mở: WMS (1.1.0, 1.1.1), WFS (1.1.0, 1.1.1), WMTS (1.0.0), Esri’s open APIs, Mapbox Vector Tiles (2.1), XYZ Tiles. Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ DVGis Server và các GIS/Map Server khác

Dịch vụ GIS SERVER

Tính năng

DVGIS Server

Cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

  • Thiết lập và lưu trữ dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server.
  • Xuất/Nhập dữ liệu không gian từ nhiều định dạng dữ liệu GIS phổ biến: Shapefile, KML, GML, CSV, GeoJSON, Excel, DWG, DGN, File Geodatabase, GeoTIFF, …
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ QGIS

Plugin DVGis Publisher for QGIS cho phép xuất bản bản đồ QGIS Desktop thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ ArcMap

Extension DVGis Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ DVGis Editor

Xuất bản bản đồ DVGis Editor thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ XYZ Tiles từ dữ liệu ảnh (raster) và dữ liệu Pre-Tiled Cache

Hỗ trợ xuất bản dịch vụ bản đồ theo chuẩn XYZ Tiles từ ảnh các định dạng ảnh: GeoTIFF, JPG,… từ thư mục ArcGIS Cache, tệp MBTiles, thư mục XYZ Tiles,…

Dịch vụ GIS SERVER

Tính năng

DVGIS Server

Cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

Cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tile (Mapbox Vector Tiles), Esri’s open API

Dịch vụ GIS SERVER

DVGis Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ QGIS

Plugin DVGis Publisher for QGIS cho phép xuất bản bản đồ QGIS Desktop thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER

DVGis Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ ArcMap

Extension DVGis Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER

DVGis Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ DVGis Editor

Xuất bản bản đồ DVGis Editor thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ XYZ Tiles từ dữ liệu ảnh (raster) và dữ liệu Pre-Tiled Cache

Hỗ trợ xuất bản dịch vụ bản đồ theo chuẩn XYZ Tiles từ ảnh các định dạng ảnh: GeoTIFF, JPG,… từ thư mục ArcGIS Cache, tệp MBTiles, thư mục XYZ Tiles,…

Dịch vụ GIS SERVER