Tính năng

DVGIS Portal

Kho dữ liệu không gian

– Lưu trữ và quản lý kho dữ liệu không gian (vector), dữ liệu thuộc tính (bảng dữ liệu) trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server

– Nhập, xuất dữ liệu không gian từ các định dạng dữ liệu không gian phổ biến (Shapefile, GeoJSON, KML, GML, GeoTIFF,…)

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Kho dữ liệu số hóa (hồ sơ)

– Lưu trữ, quản lý kho dữ liệu số hoá, dữ liệu không gian raster (hồ sơ quét, ảnh, văn bản, video, GeoTIFF,…) trong hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc MinIO Server.

– Nhập, xuất dữ liệu số hoá phi cấu trúc từ các định dạng phổ biến (ảnh, video, văn bản,…)

DVGIS Portal

Siêu dữ liệu

Extension DVGis Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS PORTAL
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Portal

Tìm kiếm và khám phá

– Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu không gian qua thông tin siêu dữ liệu

– Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu số hoá qua thông tin siêu dữ liệu

DVGIS Portal

Bản đồ động

– Tạo, quản lý nội dung bản đồ (nhóm lớp, lớp bản đồ) và thiết lập trình bày bản đồ động từ kho dữ liệu không gian để phục vụ mục đích hiển thị, truy vấn dữ liệu không gian

– Hiển thị, truy vấn, cập nhật dữ liệu không gian trên bản đồ.

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Portal

Xuất bản

– Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ (WMS) và dịch vụ dữ liệu (WFS) theo chuẩn OGC hoặc ESRI Open API cho các hệ thống khác truy cập qua eKMap Server

– Dịch vụ truy vấn danh mục dữ liệu không gian qua siêu dữ liệu theo chuẩn OGC WCS

– Dịch vụ truy vấn danh mục tài nguyên số qua siêu dữ liệu theo chuẩn thư viện Z39.50

DVGIS Portal

Chia sẻ

– Chia sử dữ liệu không gian giữa các tổ chức

– Chia sẻ bản đồ giữa các tổ chức

Dịch vụ GIS SERVER
Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Portal

Mở rộng

– Khung phát triển (framework) ứng dụng để phát triển các mô-đun mở rộng chức năng quản trị, cập nhật, xử lý dữ liệu không gian theo nhu cầu

– REST eKMap Portal API (bản đồ, dữ liệu,…) để phát triển các ứng dụng hiển thị, truy vấn,… bản đồ, dữ liệu không gian theo nhu cầu

DVGIS Portal

Kiểm soát truy cập

– Phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu không gian, bản đồ động, dữ liệu số hóa

– Cấp quyền và kiểm soát truy cập các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ danh mục dữ liệu không gian, dịch vụ danh mục tài nguyên số.

Dịch vụ GIS SERVER

Tính năng

DVGIS Portal

Kho dữ liệu không gian

– Lưu trữ và quản lý kho dữ liệu không gian (vector), dữ liệu thuộc tính (bảng dữ liệu) trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server

– Nhập, xuất dữ liệu không gian từ các định dạng dữ liệu không gian phổ biến (Shapefile, GeoJSON, KML, GML, GeoTIFF,…)

Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Portal

Kho dữ liệu số hóa (hồ sơ)

– Lưu trữ, quản lý kho dữ liệu số hoá, dữ liệu không gian raster (hồ sơ quét, ảnh, văn bản, video, GeoTIFF,…) trong hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc MinIO Server.

– Nhập, xuất dữ liệu số hoá phi cấu trúc từ các định dạng phổ biến (ảnh, video, văn bản,…)

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Siêu dữ liệu

Extension DVGis Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Tìm kiếm và khám phá

– Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu không gian qua thông tin siêu dữ liệu

– Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu số hoá qua thông tin siêu dữ liệu

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Bản đồ động

– Tạo, quản lý nội dung bản đồ (nhóm lớp, lớp bản đồ) và thiết lập trình bày bản đồ động từ kho dữ liệu không gian để phục vụ mục đích hiển thị, truy vấn dữ liệu không gian

– Hiển thị, truy vấn, cập nhật dữ liệu không gian trên bản đồ.

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Xuất bản

– Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ (WMS) và dịch vụ dữ liệu (WFS) theo chuẩn OGC hoặc ESRI Open API cho các hệ thống khác truy cập qua eKMap Server

– Dịch vụ truy vấn danh mục dữ liệu không gian qua siêu dữ liệu theo chuẩn OGC WCS

– Dịch vụ truy vấn danh mục tài nguyên số qua siêu dữ liệu theo chuẩn thư viện Z39.50

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Chia sẻ

– Chia sử dữ liệu không gian giữa các tổ chức

– Chia sẻ bản đồ giữa các tổ chức

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Mở rộng

– Khung phát triển (framework) ứng dụng để phát triển các mô-đun mở rộng chức năng quản trị, cập nhật, xử lý dữ liệu không gian theo nhu cầu

– REST eKMap Portal API (bản đồ, dữ liệu,…) để phát triển các ứng dụng hiển thị, truy vấn,… bản đồ, dữ liệu không gian theo nhu cầu

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Kiểm soát truy cập

– Phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu không gian, bản đồ động, dữ liệu số hóa

– Cấp quyền và kiểm soát truy cập các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ danh mục dữ liệu không gian, dịch vụ danh mục tài nguyên số.

Dịch vụ GIS PORTAL

Tính năng

DVGIS Portal

Kho dữ liệu không gian

– Lưu trữ và quản lý kho dữ liệu không gian (vector), dữ liệu thuộc tính (bảng dữ liệu) trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server

– Nhập, xuất dữ liệu không gian từ các định dạng dữ liệu không gian phổ biến (Shapefile, GeoJSON, KML, GML, GeoTIFF,…)

Dịch vụ GIS SERVER

DVGIS Portal

Kho dữ liệu số hóa (hồ sơ)

– Lưu trữ, quản lý kho dữ liệu số hoá, dữ liệu không gian raster (hồ sơ quét, ảnh, văn bản, video, GeoTIFF,…) trong hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc MinIO Server.

– Nhập, xuất dữ liệu số hoá phi cấu trúc từ các định dạng phổ biến (ảnh, video, văn bản,…)

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Siêu dữ liệu

Extension DVGis Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu DVGis Server

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Tìm kiếm và khám phá

– Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu không gian qua thông tin siêu dữ liệu

– Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu số hoá qua thông tin siêu dữ liệu

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Bản đồ động

– Tạo, quản lý nội dung bản đồ (nhóm lớp, lớp bản đồ) và thiết lập trình bày bản đồ động từ kho dữ liệu không gian để phục vụ mục đích hiển thị, truy vấn dữ liệu không gian

– Hiển thị, truy vấn, cập nhật dữ liệu không gian trên bản đồ.

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Xuất bản

– Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ (WMS) và dịch vụ dữ liệu (WFS) theo chuẩn OGC hoặc ESRI Open API cho các hệ thống khác truy cập qua eKMap Server

– Dịch vụ truy vấn danh mục dữ liệu không gian qua siêu dữ liệu theo chuẩn OGC WCS

– Dịch vụ truy vấn danh mục tài nguyên số qua siêu dữ liệu theo chuẩn thư viện Z39.50

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Chia sẻ

– Chia sử dữ liệu không gian giữa các tổ chức

– Chia sẻ bản đồ giữa các tổ chức

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Mở rộng

– Khung phát triển (framework) ứng dụng để phát triển các mô-đun mở rộng chức năng quản trị, cập nhật, xử lý dữ liệu không gian theo nhu cầu

– REST eKMap Portal API (bản đồ, dữ liệu,…) để phát triển các ứng dụng hiển thị, truy vấn,… bản đồ, dữ liệu không gian theo nhu cầu

Dịch vụ GIS PORTAL

DVGIS Portal

Kiểm soát truy cập

– Phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu không gian, bản đồ động, dữ liệu số hóa

– Cấp quyền và kiểm soát truy cập các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ danh mục dữ liệu không gian, dịch vụ danh mục tài nguyên số.

Dịch vụ GIS PORTAL