Tính năng

DVGIS Editor

Quản lý dữ liệu không gian

 • Thiết lập và lưu trữ dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server.
 • Xuất/Nhập dữ liệu không gian từ nhiều định dạng dữ liệu GIS phổ biến: Shapefile, KML, GML, CSV, GeoJSON, Excel, DWG, DGN, File Geodatabase, GeoTIFF, …

DVGis Editor

Khai thác bản đồ

 • Hiển thị bản đồ
 • Tìm kiếm trên bản đồ
 • Truy vấn thông tin bản đồ
 • Đo đạc trên bản đồ

DVGis Editor

Xuất bản bản đồ

 • Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu Đất Vàng Server.
 • Xuất bản bản đồ số.Hiển thị bản đồ.

DVGis Editor

Cập nhật dữ liệu không gian

 • Công cụ cập nhật đối tượng điểm
 • Công cụ cập nhật đối tượng đường
 • Công cụ cập nhật đối tượng vùng
 • Công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu

Tính năng

DVGIS Editor

Quản lý dữ liệu không gian

 • Thiết lập và lưu trữ dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server.
 • Xuất/Nhập dữ liệu không gian từ nhiều định dạng dữ liệu GIS phổ biến: Shapefile, KML, GML, CSV, GeoJSON, Excel, DWG, DGN, File Geodatabase, GeoTIFF, …

DVGis Editor

Khai thác bản đồ

 • Hiển thị bản đồ
 • Tìm kiếm trên bản đồ
 • Truy vấn thông tin bản đồ
 • Đo đạc trên bản đồ

DVGis Editor

Xuất bản bản đồ

 • Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu Đất Vàng Server.
 • Xuất bản bản đồ số.Hiển thị bản đồ.

DVGis Editor

Cập nhật dữ liệu không gian

 • Công cụ cập nhật đối tượng điểm
 • Công cụ cập nhật đối tượng đường
 • Công cụ cập nhật đối tượng vùng
 • Công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu

Tính năng

DVGIS Editor

Quản lý dữ liệu không gian

 • Thiết lập và lưu trữ dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu quan hệ MS SQL Server.
 • Xuất/Nhập dữ liệu không gian từ nhiều định dạng dữ liệu GIS phổ biến: Shapefile, KML, GML, CSV, GeoJSON, Excel, DWG, DGN, File Geodatabase, GeoTIFF, …

DVGis Editor

Khai thác bản đồ

 • Hiển thị bản đồ
 • Tìm kiếm trên bản đồ
 • Truy vấn thông tin bản đồ
 • Đo đạc trên bản đồ

DVGis Editor

Xuất bản bản đồ

 • Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu Đất Vàng Server.
 • Xuất bản bản đồ số.Hiển thị bản đồ.

DVGis Editor

Cập nhật dữ liệu không gian

 • Công cụ cập nhật đối tượng điểm
 • Công cụ cập nhật đối tượng đường
 • Công cụ cập nhật đối tượng vùng
 • Công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu